S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko “OK” souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.
Ok
       

Rychlý kontakt


K dispozici jsme Vám
Po - Pá / 07:00 - 15:30 h

602 387 649

info@azplasty.cz

SLEDUJTE NÁS:Využít můžete také náš
FORMULÁŘ

 

 

Načtěte si GPS lokaci 

 


» OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.azplasty.cz.
(dále jen VOP)


Základní ustanovení

1. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.azplasty.cz, obchodní společnost AK Plast s.r.o., Pivovarská 709, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 62063804, DIČ CZ62063804, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové v oddíle C, vložka 7483.
2.
Kupujícím je podnikatel ve smyslu § 420 – 422 zák. 89/2012 Sb. nebo spotřebitel ve smyslu § 419 zák. 89/2012 Sb.
3.
Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou upraveny těmito VOP jsou řešeny dle českého práva, tj. příslušných ustanovení zákona 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), ve znění pozdějších změn a předpisů. Případná další individuální písemná ujednání mezi prodávajícím a kupujícím jsou těmto VOP nadřazena.

Objednávka a kupní smlouva

1. Objednávku lze uskutečnit pouze vložením zboží do objednávkového formuláře (košíku) na stránkách internetového obchodu a jejím odeslání v rámci webového rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace zejména o:
objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení zboží a nákladech spojených s dodáním zboží.  Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Odesláním objednávky vyjadřuje kupující svůj souhlas s těmito VOP.
2. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení odeslané objednávky.
3.
V případě objednávání technicky složitého zboží, či zboží vyráběného individuálně dle požadavku kupujícího (v internetovém obchodě označeno jako „cena od ….“ ) je před objednáním bezpodmínečně nutná konzultace kupujícího s prodávajícím ohledně přesné specifikace požadavků na rozsah a provedení objednávaného zboží a stanovení konečné prodejní ceny. V těchto případech lze uskutečnit objednávku též písemnou formou zasláním elektronickou poštou nebo prostřednictvím České pošty na adresu prodávajícího.
4.
K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Potvrzení objednávky může být provedeno e-mailem nebo telefonicky. Prodávající si vyhrazuje právo kupujícímu objednávku nepotvrdit a kupní smlouvu s nim neuzavřít. Toto ustanovení se týká zejména kupujících, kteří v minulosti podstatným způsobem porušili kupní smlouvu uzavřenou s prodávajícím nebo mají vůči prodávajícímu neuhrazené závazky.
5. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
6.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s objednáním a uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, poštovní náklady) jdou plně k tíži kupujícího, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupní cena, odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Veškeré ceny v internetovém obchodě jsou zřetelně rozlišeny a uváděny Kč jak bez DPH, tak včetně DPH. Ceny jsou smluvní a konečné. Ceny jsou v paritě EXW Ledeč nad Sázavou.
Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.
2.
V případě objednávání technicky složitého zboží, či zboží vyráběného individuálně dle požadavku kupujícího (v internetovém obchodě označeno jako „cena od ….“ ) je před objednáním bezpodmínečně nutná konzultace kupujícího s prodávajícím ohledně přesné specifikace požadavků na rozsah a vybavení objednávaného zboží a stanovení konečné kupní ceny.
3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží bez vad v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, tj. v ujednaném množství, jakosti a provedení, s vlastnostmi ujednanými popř. s ohledem na povahu zboží, jeho popis a reklamu kupujícím očekávanými, vhodnými k účelu použití uváděnému prodávajícím či pro tento výrobek obvyklým, odpovídajícímu smluvenému vzorku či předloze a vyhovujícím požadavkům právních předpisů.
4. Za vadu se považuje i dodání jiného zboží a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Pokud dodal prodávající menší množství zboží a uvedl to ve svém prohlášení či v dokladu o předání, nevztahují se na chybějící zboží ustanovení o vadách.
5. Kupující nemá nárok na uplatnění práv z vadného plnění pokud se jedná o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, s vyjímkou výslovného ujištění prodávajícího, že zboží je bez vad. Dále pak v případech, kdy kupující neoznámil vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit nebo pokud kupující vadu v rozporu s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující je povinen zboží dle možností prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
6. Je-li vadné plnění podstatným porušením uzavřené kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží, popř. chybějícího zboží, opravou, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího s vyjímkou požadavku na odstranění vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě 45 dnů či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Neoznámí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy.
7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží. Neopraví-li prodávající vadu zboží včas nebo ji odmítne odstranit, má kupující nárok na slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí, pokud došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží, použitím zboží ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím, prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil zboží při obvyklém použití. Pokud se tak stalo jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co vrátit může a dá prodávajícímu náhradu do výše, z níž měl z použití zboží prospěch. Neoznámil-li kupující vadu na zboží včas, pozbývá právo na odstoupení od smlouvy.
9.
Záruka za jakost na prodávané zboží je 12 měsíců od data dodání pro podnikatele a 24 měsíců od data dodání pro spotřebitele, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto písemně jinak. Záruka na dřevoplastová prkna a plotovky je stanovena dle záručních podmínek výrobce. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Záruka se nevztahuje na rychleopotřebitelné a spotřební díly jako ohřívací tělíska, trysky, svářecí botky, uhlíky, těsnění, spojovací materiál atd. Záruka se též nevztahuje na přirozené opotřebení, škody, které vznikly v důsledku chybného, nevhodného nebo nedbalého zacházení, nedodržování návodu k obsluze, neodborného zásahu do výrobku, technologie či zařízení, nadměrného používání, zásahů vyšší moci, nevhodných provozních prostředků a podmínek, jakož i podmínkami užívání, které nejsou pro výrobek předpokládány. Záruka se dále nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo již při převzetí kupujícím nebo pokud to vyplývá z povahy zboží. Podmínky reklamace jsou upraveny v reklamačním řádu, který je veřejně přístupný na adrese internetového obchodu.
10. Pokud nastanou podmínky pro uplatnění práv na záruky za jakost, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen bezplatnou výměnu těchto součástí. V případě, že to není možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součástí má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V tomto případě náleží kupujícímu též právo na odstoupení od smlouvy. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu vadných součástí nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit vadnou součást nebo provést opravu, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě 45 dní.
11. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na adrese sídla provozovatele internetového obchodu uvedeného na webovém rozhraní obchodu.
12. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, vystaví mu prodávající písemný reklamační protokol s datem uplatnění práva, popisem vad sdělených kupujícím a předpokládanou délkou záruční opravy. V případě neoprávněně uplatněného práva z vadného plnění má prodávající nárok na úhradu skutečných nákladů na posouzení příčiny vzniklé vady ze strany kupujícího.

Dodací lhůta a odstoupení od smlouvy

1. V případě, že zboží není aktuálně na skladě, sdělí prodávající kupujícímu aktuální dodací lhůtu předem na dotaz, popřípadě v potvrzení objednávky. Zboží na skladě je obvykle připraveno k předání, popř. odesláno na adresu kupujícího v pracovní dny nejpozději do 48 hod. po obdržení objednávky při osobním odběru nebo zásilce na dobírku, popřípadě do 48 hod. po připsání platby za zboží na účet prodávajícího při platbě předem.
2.
V případě, že zboží není aktuálně skladem, činí dodací lhůta obvykle 1-2 týdny od objednání.
3.
V případě, že zboží je aktuálně nedostupné v avizované dodací lhůtě, sdělí prodávající kupujícímu tuto skutečnost neprodleně. Prodávající neodpovídá za zpoždění způsobené vyšší mocí. Vyšší mocí se rozumí zejména mobilizace, válka, povstání, stávka, výluka, přírodní katastrofy, nařízení ze strany veřejné moci, popřípadě jiné nepředvídatelné překážky a to i ty, které nastanou u dodavatelů či subdodavatelů prodávajícího. Výše uvedené skutečnosti opravňují prodávajícího k posunutí dodávky o dobu trvání překážky a dobu uvedení do původního stavu. Pokud se dodávka stala pro prodávajícího na základě překážky nemožnou či neuskutečnitelnou, je prodávající oprávněn od smlouvy bez dalších závazků odstoupit.
4.
Pokud se prodávající octne s dodávkou v prodlení, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit poté, co uplyne přiměřená dodatečná lhůta, poskytnutá písemnou formou prodávajícím. Toto právo na odstoupení od smlouvy je omezeno pouze na ještě nesplněnou část smlouvy.
5.
Storno objednávky ze strany kupujícího podnikatele je možné písemnou formou do 24 hod. po odeslání objednávky a to za podmínky, že objednané zboží ještě nebylo prodávajícím odesláno na adresu kupujícího. Rozhodující je termín doručení storna prodávajícímu. Storno objednávky ze strany kupujícího podnikatele v průběhu plynutí dodací lhůty nebo po dodání předmětného zboží je možné pouze s písemným souhlasem prodávajícího.
6.
V případě odsouhlaseného storna po uplynutí 24 hod. od odeslání objednávky má prodávající právo účtovat kupujícímu podnikateli storno poplatek ve výši 35% kupní ceny objednaného zboží. Prodávající má právo jednostranného započtení storno poplatku vůči již zaplaceným úhradám ze strany kupujícího podnikatele.
7.
V případě odsouhlaseného storna po dodání zboží je kupující podnikatel povinen neprodleně a na vlastní náklady doručit zboží zpět do sídla prodávajícího, a to v nepoužitém, nepoškozeném a kompletním stavu, originálním neporušeném obalu, včetně veškeré průvodní dokumentace. Zásilky zasílané na dobírku nebudou prodávajícím přejímány.
8.
Vrácení již zaplacených úhrad ze strany kupujícího podnikatele provede prodávající bezhotovostním převodem na účet kupujícího do 14 dnů od data doručení vráceného zboží na adresu prodávajícího. Pokud nebude vrácené zboží splňovat podmínky dle bodu 7., má prodávající právo vracenou úhradu odpovídajícím způsobem ponížit s ohledem na skutečný stav vraceného zboží.
9.
V případě nesouhlasu prodávajícího s provedením storna je kupující podnikatel povinen objednané zboží řádně odebrat a převzít a uhradit kupní cenu dohodnutým způsobem a ve stanoveném termínu.
10. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží vyplněním formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy.  Formulář pro odstoupení od smlouvy je ZDE. Zboží musí být vráceno prodávajícímu do 14 dnů od od odstoupení od smlouvy kompletní, funkční, nepoškozené, neopotřebené a pokud možno v původním obalu. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující spotřebitel. Od smlouvy nelze odstoupit pokud bylo zboží upraveno podle požadavku spotřebitele nebo pro jeho osobu.
11. Prodávající je oprávněn ve lhůtě 10 dnů od převzetí zboží provést přezkoumání vráceného zboží za účelem zjištění, zda není vrácené zboží poškozeno, opotřebeno nebo částečně spotřebováno. V případě vrácení poškozeného, opotřebovaného nebo částečně spotřebovaného zboží vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu spotřebiteli nárok na náhradu škody tím vzniklé. Tento nárok je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.
12. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující spotřebitel zvolil pro vrácení zboží jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a před uplynutím lhůty na přezkoumání vráceného zboží dle bodu 11.
13. Prodávající má nárok na odstoupení od smlouvy v případě, kdy kupující neprovede zvolenou úhradu objednaného zboží zálohovou fakturou na určený účet do 14 dnů od data potvrzení objednávky, pokud bez udání důvodu odmítne opakovaně převzít zásilku nebo pokud vinou chyby algoritmu došlo u výrobku k vygenerování ceny prokazatelně mimo tržní cenu tohoto nebo podobného výrobku.

Dodací podmínky

1. Veškeré zboží je dodáváno v paritě EXW Ledeč n.S.. Zboží je dodáváno pouze na území ČR, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.
2.
Kupující vyznačí požadovaný způsob odběru v objednávce. Možnosti odběru jsou následující:

a) osobní odběr v sídle prodávajícího v pracovní dny 7.00 -15.30 hod., poštovné a balné se neúčtuje
b)
zásilka prostřednictvím přepravní služby PPL, maximální hmotnost zásilky je 50 kg, maximální rozměry balíku: délka zásilky (nejdelší strana) nepřesáhne 1,5 m, součet obvodu zásilky a její délky nepřesáhne 3 m, dodání do 24 hod od odeslání, přepravné a balné 135,- Kč+DPH, v případě zaslání na dobírku s připočtením doběrečného 35,- Kč+DPH, maximální hodnota zásilky do 50 000,- Kč+DPH
c)
zásilka prostřednictvím přepravní služby TOPTRANS, platí pouze pro nadrozměrné zásilky které nelze odeslat způsobem b)  nebo  hodnoty zboží nad 50 000,- Kč bez DPH, termín dodání do 48 hod od odeslání, přepravné a balné 590,- Kč+DPH

3. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Dále při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné jakékoliv závady oznámit ihned přepravci a sepsat s ním protokol. V případě, že porušený obal bude svědčit o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brát zřetel.
4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím věci. Tentýž následek má, pokud kupující nepřevezme zboží, ačkoliv mu s ním prodávající umožnil nakládat. Předá-li prodávající dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě.

Platební podmínky

1. Kupující vyznačí požadovaný způsob platby v objednávce. Možnosti platby jsou následující:

a) platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky
b)
platba na dobírku při převzetí zboží. Tento způsob úhrady je omezen do maximální hodnoty zásilky 50 000,- Kč bez DPH.
c)
platba v hotovosti při osobním odběru zboží v sídle prodávajícího
2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až zaplacením celé kupní ceny zboží.
4. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online⁏ v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ochrana vlastnického práva a obchodních dat, řešení sporů

1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické a autorské právo k obsahu internetového obchodu www.azplasty.cz. Jakékoliv kopírování  či neoprávněné používání obsahu, obrázků či grafického ztvárnění internetového obchodu je zakázáno.
2.
Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje převzaté do internetového obchodu od třetích osob jsou uveřejněna s jejich souhlasem.
3.
Veškerá prezentace zboží nabízeného v internetovém obchodě je informativního charakteru.
4. Prodávající nenese zodpovědnost za tiskové chyby u popisu zboží či jeho parametrech převzatých z informačních zdrojů dodavatele zboží. Prodávající nenese zodpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webového rozhraní internetového obchodu.
5. Kupující je povinen uvádět své identifikační údaje v objednávce nebo při registraci správně a pravdivě. Kupující potvrzuje, že své osobní a identifikační údaje poskytnul dobrovolně. Kupující prohlašuje, že byl prodávajícím poučen o možnosti odvolání svého souhlasu se zpracováním osobních údajů písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
6. Případné spotřebitelské spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 00020869, odkaz zde Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) – COI nebo je možno spor řešit online prostřednictvím k tomu určené ODR platformy, odkaz zde Řešení sporů online | Evropská komise

Ochrana osobních údajů

1.
Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecně nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
2. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány v elektronické nebo tištěné podobě po dobu 10 let.
3.
Prodávající prohlašuje, že obchodní data Kupujících, které získá v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, neposkytne třetím osobám, s vyjímkou dopravce určeného pro přepravu objednaného zboží a externího účetního správce.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
2.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas dle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení evropského parlamentu a Rady ES č. 593/2008 ze dne 17.6.2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
2. Pokud se některé z ustanovení těchto VOP stane z důvodu změny právních norem neplatné nebo neúčinné, bude postupováno podle ustanovení, které se neplatnému ustanovení nejvíce podobají. Neplatností nebo neúčinností jednotlivých ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení a těchto VOP jako celku.
3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické popř. listinné podobě a není přístupná.
4. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou: AK Plast s.r.o., Pivovarská 709, 584 01 Ledeč nad Sázavou (adresa pro doručování), e-mail: info@azplasty.cz, tel. 569 720 764, tel. 602 387 649,
5. Tyto VOP jsou platné od 1.5.2018 a mohou být prodávajícím bez předchozího upozornění kdykoliv doplněny a změněny.

ZjU5Mz